Podmínky užití webového rozhraní:

Vítejte, nacházíte se na webovém rozhraní https://severni-vietnam.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje:

Milan Chovančík, se sídlem Velvěty, 415 01 Rtyně nad Bílinou
IČ: 75857740, nejsem plátcem DPH
Zapsaný v živnostenském rejstříku v Teplicích 1. 10. 2007

adresa pro doručování: Milan Chovančík, Velvěty, 415 01 Rtyně nad Bílinou
kontaktní e-mail: severni-vietnam@seznam.cz

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.


1. Ochrana autorských práv


1.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn mým autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez mého souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení služeb, firem, společností či výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

1.2. Při nerespektování výše popsaného zákazu bude postupováno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Já jako držitel autorských práv mám zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do mých autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále mám právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

2. Ochrana osobních údajů


2.1. Údaje, které získávám automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další podobné informace. Upozorňuji, že tyto další údaje se získávají automaticky i bez registrace a bezohledu nato, i když neprovádíte žádnou registraci na tomto webovém rozhraní.

2.2. Komu předávám Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje nejsou předávány žádné další osobě či společnosti.

2.3. Google Analytics a soubory cookie
Toto webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

2.4. Co je služba Google Analytics?
Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro mě a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má kdispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

2.5. Můžu ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souboru cookie je možné nastavit v internetovém prohlížeči. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie přijímá. Pomocí nastavení internetového prohlížeče lze sobory cookie odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Jak nastavit používání souborů cookie v jednotlivých prohlížečích naleznete např. v následujících zdrojích: Chrome, Firefox, Internet Explorer

2.6. Zásady používání souborů cookie a co jsou soubory cookie
Kvůli zlepšení poskytovaných služeb na webu využívají mé stránky soubory cookie. Cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v návštěvníkově prohlížeči a slouží k rozlišení jednotlivých návštěvníků. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Tyto soubory mi pomáhají např.: ke správné funkčnosti mých stránek při zjišťování, které stránky používají návštěvníci nejčastěji, pomáhají mi zjistit, které stránky či reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami (cookie třetích stran). Další obecné informace o souborech cookie naleznete např. zde.

3. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní


3.1. Na webu se nachází některé affiliate odkazy třetích subjektů a společností, kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může tedy dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Veškeré objednávky, či koupě produktů a rezervace (jízdenky, letenky, rezervace ubytování, pojištění apod.) jsou prováděny výhradně na webových stránkách třetích subjektů, z úspěšně dokončených objednávek získávám drobnou provizi. Na mém webovém rozhrání není provozován žádný e-shop, či administrace, která vyžaduje registraci do systému.

3.2. Nemohu vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídám za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

3.3. Nenesu jakoukoli odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

3.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsem oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit mi škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 1. 2018.

Jak užitečný byl tento článek?

Klikni na hvězdu a hlasuj!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Ještě žádný hlas! Buď první a hlasuj.

Sdílej: